PROF. DR. MEHMET ŞAHİNGÖZ

Prof.Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz 1956 senesinde Yozgat iline bağlı Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde doğdu. İlkokulu Çayıralan ilçesi Selçuk İlkokulunda, Orta öğretimini 1973–1974 eğitim devresinde Trabzon Erkek Öğretmen Lisesinde tamamladı.1974 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu namına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi Kürsüsüne kaydını yaptırdı. 1977–1978 döneminde her iki okulu da bitirerek mezun oldu. 1979 senesinde de Milli Eğitim Bakanlığınca Gaziantep Atatürk Lisesi Tarih Öğretmenliğine tayin edildi. Mezuniyeti müteakip D.T.C.F. Genel Türk Tarihi Kürsüsünde "Enver Paşa'nın Türkistan'daki Faaliyetleri" konulu tezle Yüksek Lisansını yaptı. 1982 senesinde de Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde Doktora programına başlayan. M. Şahingöz bu Enstitüden 1986 senesinde Prof. Dr. Bahaeddin Ögel nezaretinde yaptığı,"İzmir, Maraş ve İstanbul'un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler" konulu tezle mezun olarak, Dr. unvanını aldı. 1994–1995 öğretim yılında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türkiye ve Kazakistan tarafından ortak kurulmuş olan Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde bir yıllık geçici görevle çalıştı. 1996 yılında doçent, 2002 yılında da profesörlük unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖZGEÇMİŞ

1. Soyadı: ŞAHİNGÖZ

2. Adı: Mehmet         

3. Doğum Tarihi: 1956

4. Milliyeti: T.C.

5. Medeni Durumu: Evli

6. Eğitimi: Doktora

 

Eğitim Kuruluşunun Adı

Alınan Dereceler ya da Diplomalar

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümünden   (1978).

Lisans (Tarih)

Ankara Üniversitesi DTCF  (1982)

Yüksek lisans (Genel Türk Tarihi)

Ankara Üniversitesi DTCF Sosyal Bilimler Enstitüsü (1986)

Doktora (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent (1996)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör (2002)

7. Yabancı dil: İngilizce

8. Faaliyetle ilgili alanlar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Dünyası Tarihi, Tarih eğitimi

9. Uluslararası Deneyimler

Türk-Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan 1994-1995

10. Mesleki Deneyim

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

TARIH ÖĞRETMENI 

Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep

1979

YARDIMCI DOÇENT

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1986

YARDIMCI DOÇENT

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeler ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı.

1987-1993

YARDIMCI DOÇENT

Gazi Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

1990-1996

DOÇENT

 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1996

PROFESÖR

  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2002

PROFESÖR

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeler ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı

2001-2013

 

11. Yayınları

 

Tezler

1-“Enver Paşa’nın Türkistan’daki Faaliyetleri” Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Genel Türk Tarihi, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, 1982.

2-“İzmir, Maraş ve İstanbul’un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler” Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Basılmamış Doktora Tezi, 1986.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1-Şahingöz, Mehmet, “Maraş’ta Ermeni Mezalimi Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler” , T.T.K. Milletlerarası I. Atatürk Sempozyumu ( Açılış Konuşmaları-Bildiriler) 21-23 Eylül 1987 Ankara, 1994, s. 1109-1119

2- Şahingöz, Mehmet,“İzmir’in İşgali Üzerine Karadeniz Bölgesinde yapılan protesto ve Mitingler.”, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, II. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri(Uluslararası-I),samsun,1990,s.159-167.                                                                                                                                 

 3- Şahingöz, Mehmet,  “Atatürk’ün Fikir ve Düşüncelerinin Evrensel Değeri”, Atatürk ve Manastır Sempozyumu Bildirileri, 12-13 Ekim 1998 Manastır- Bitola, Ankara, 1999,  s.173-185 

4-Şahingöz, Mehmet, Basmacılık Hareketi ve Enver Paşa, Atatürk 4.Uluslararası Kongresi. 25-29 Ekim 1999. Türkistan-Kazakistan. C.I. Ankara,2000, s.699-718.

5-Şahingöz, Mehmet,  Alp, Alper,“Türkistan Vilayetinin Gazeti”nin Türkistan Tarihi Araştırmalarındaki Önemi, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir.

6- Şahingöz, Mehmet, Balkan Türkleri ve Atatürk, Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu", 3 - 7 Aralık 2007 Zagreb

7- Şahingöz, Mehmet, Bilalli, Shener, Makedonya Eğitim Kurumlarında Okutulan

Tarih Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı, “Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu V”,12-16 Nisan 2011,Prizren, Kosova

8- Şahingöz, Mehmet, Bilalli, Shener, “Balkanlar’da Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında “Osmanlı-Türk” İmajı” VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp/Makedonya Ekim 2011. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi (17-22 Kasım 2011, Makedonya)

 

Ulusal Hakemli ve Diğer Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayınlar

 

1- Şahingöz, Mehmet, “İzmir'de Yapılan Maşatlık Mitingi ve İzmirlilerin İşgale Tepkisi”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi IV, İzmir 1988, s. 53-60

2- Şahingöz, Mehmet, “Maraş ve İstanbul'un İşgali Üzerine Erzurum'da Yapılan Protesto ve Mitingler”, Türk Yurdu C.9. Sayı: 20, 1988, s.17-21

3- Şahingöz, Mehmet, “Millî Mücadele Esnasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan Millî Birlik ve Beraberlik Mitingleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt X, Temmuz 1995, No. 32, s.417-432.

4- Şahingöz, Mehmet, Keleşyılmaz, Vahdet.”Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Wilson Prensipleri” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XII, Temmuz 1996, No. 35, s.357-378.

5- Şahingöz, Mehmet, “Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Yapısı Hakkında Genel Değerlendirme”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2, Sayı: 3, Mart 1997, s.171-180.

6- Şahingöz, Mehmet, “Lozan Türk Yurdu” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIII, Mart 1997, sayı 37, s.31-75.

7- Şahingöz, Mehmet, Türkiye ve Türkistan İlişkileri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Dr.Himmet Biray Özel Sayısı, Ankara.1999.s.579-588.

8- Şahingöz, Mehmet “Osmanlı’dan Millî Mücadeleye İstiklâl-i Osmânî Günü Kutlamaları”, Yeni Türkiye Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı. C.I. Ankara,1999, s.194-201.

9- Şahingöz, Mehmet, Millî Mücadelede Protesto ve Mitingler, Türkler, c.17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

10-Şahingöz, Mehmet, “Kafkasya’da Rus ve Ermeni Mezalimi”, Yakın Tarihimizde Türkler’e Karşı İzlenen Katliam ve Sürgünler, Yay. Haz. Mustafa Kahramanyol, Ankara 2005, s.135-150.

11-Şahingöz, Mehmet, Seksen İkinci Yılında Milli Devlet ve Cumhuriyet: Küresel Güçlerin Hedefi, , Cilt: 25, Sayı: 218, Ankara, Ekim 2005.

12- Şahingöz, Mehmet, Mirzahan Eamberdiyev,  “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’ı Rusya’ya Entegrasyonu Politikasında “Turkestanskie Vedomosti” Gazetesinin Yeri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Prof. Dr Reşat Genç Özel Sayısı-, Cilt: 29, Temmuz 2009, s.572-583.

13-Şahingöz, Mehmet, Bülent Akbaba, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımının Akademik Başarı ve Tutumlara Etkisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Sakarya 2009.

 

Kitap ve Kitapta Bölüm

 

1-Şahingöz Mehmet, Gökdemir A.Ender, Ekinci. Yusuf, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

   Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Yayını. Ankara.1988.

2- Şahingöz, Mehmet, Gökdemir A.Ender EkinciYusuf, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

   Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Yayını. Ankara.1988.

3- Kavuncu, Orhan, Şahingöz, Mehmet, Karakaş, Şuayip, Deliömeroğlu, Yakup, Türk Dünyası, Genel Bakış, Meseleler, Politikalar, Selçuklu Vakfı Birlik Araştırma-Geliştirme Merkezi, Yayını No:2. Ankara 1998

4- Şahingöz, Mehmet, Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası ve Tepkileri, Ankara, 2001.

5-Şahingöz, Mehmet, Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, (Editör), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.2015.

6-Şahingöz, Mehmet, Çençen, Namık, Prof.Dr. Reşat Genç’in Hayatı ve Eserlerine Dair, Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.2015.s.1-17

7-Şahingöz, Mehmet, Alp, Alper,20.Yüzyılın Başında Kazan Tatarlarının Basın Organları(1905-1917), Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.2015.s.211-242

 

Kongre ve Sempozyum Bildirileri

 

1-Şahingöz, Mehmet, “Batı Trakya Türk Devletleri”,Ankara Üniversitesi, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu, Tebliğler,  Ankara, 1987, s.775-782

2-Şahingöz, Mehmet,  “İzmir'in İşgâli Üzerine Karadeniz Bölgesinde Yapılan Protesto ve Mitingler.” Samsun 19 Mayıs Üniversitesi I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun, 1988, s.463-470

3-Şahingöz, Mehmet, “Millî Mücadele'de Kastamonu”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastomonu Sempozyumu, Tebliğler, Kastamonu, 1989, s. 133-143

4-Şahingöz, Mehmet, “İstiklâl-i Osmâni Günü ve Bugünün Antep’te Kutlanması”, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu Bildirileri, 22 Ekim 1999, Gaziantep,2000. s.29-38

5-Şahingöz, Mehmet; “Milli Mücadele’de Kayseri ve Havalisinin Çeşitli Olaylar Karşısında Gösterdiği Tepkiler”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Nisan 1998, Kayseri, 1998.

6- Şahingöz, Mehmet,90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi Ve Haymana Sempozyumu

 A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara, 2012 

7-Şahingöz, Mehmet,“İzmir’in İşgali Üzerine Yapılan Protesto Ve Mitingler”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir,26-28 Eylül 2012,Ege Üniversitesi, İzmir.

 

Diğer Yayınlar

 

1- Şahingöz, Mehmet, “Millî Mücâdele”,Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985. C.6, s.2374- 2395

2- Şahingöz, Mehmet, “Refik Saydam”,Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985. C.9, s.3430-3431

3- Şahingöz, Mehmet,  “Sâdâbat Pakt'ı”,Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985. C.9, s.3320-3321

4- Şahingöz, Mehmet, “Sadık Bey (Miralay)”, Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985. C.9, s.3324

5- Şahingöz, Mehmet, “Sadık Bey (Tayyareci )”, Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985, C.9, 

s.3324-3325

6-Şahingöz, Mehmet, “Şemseddin Fenarî”,Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985, C.10. s.3850-3851

7- Şahingöz, Mehmet, “Şeyh Said İsyanı”,Yeni Türk Ansiklopedisi, İst. 1985. c.10. s.3868-3870

8-Şahingöz, Mehmet, “Yozgat İsminin Menşeine Dair”, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Yozgat Türk Ocağı Yayını, 2000 s.599-609.

9- Şahingöz, Mehmet, Doksanıncı Yılında Milli Devlet ve Cumhuriyet: Küresel Güçlerin Hedefi, Türk Yurdu Dergisi, Ekim 2005 Cilt: | Sayı: 218.s.12

10-Şahingöz Mehmet,"Ermeni Meselesinin Tarihi Gelişimi’ne Dair”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 226, Haziran 2006.s.75-81

11- Şahingöz, Mehmet, Vefatının 10.Yılı Münasebetiyle Azadbeg’in Hatırasına: Uluğ Türkistan Yolunda; Allah Biz Bilen... Türk Yurdu Dergisi, Mayıs 2007 Cilt: 27 | Sayı: 237

 

12. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

1-Emre Esen, Türkistan’da Basmacılık Hareketi, Ankara,1994.

2-Cüneyt Köse, Boğazlıyan'ın 1 Numaralı Şer'iyye Sicili H.1306–1321 / M.1888–1903 (5 Cilt) , Ankara, 1995

3-Yaşar Özüçetin; 20.Yüzyıl başlarında Türkçülük Hareketi (1908–1923), Ankara–1996

4-Sedef Bulut; Paris Konferansında Şerif Paşa’nın Faaliyetleri ve Doğu Anadolu Ahalisinin Durumu, Ankara–1997

5-Abdullah Temizkan, Sovvetler Birliği Döneminde Karaçay Ve Balkarlar, Ankara,1997

6-Züleyha Aktaş; Tekke, Zaviye, Tarikat ve Türbelerin Kaldırılması, Ankara–1998

7-Aysu Demirgüç, İttihat Ve Terakki Dönemi Cemiyet Hayatında Meydana Gelen Değişiklikler, Ankara,1999

8-Şöle İsayeva, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Ve Türk İnkılâbına Tesirleri, Ankara,2000

9-Mevhibe Savaş; Balkanlardaki Osmanlı idaresine II. Meşrutiyetin Etkileri, Ankara–1999

10-Ercan Çelebi; Yaş Türkistan Dergisine Göre Türkistan Milli Mücadelesi, Ankara–2000

11-Döndü Bal Akkaşoğlu, Demokrat Parti'nin Kuruluş Çalışmaları Ve Çok Partili Siyasi Hayata Katkıları (1939–1950) , Ankara,2001

12-Kuldarya Maymakova, XX..Yüzyıl Başında Kazakistan'da Siyasi Durum. Alaş Orda Hareketleri, Ankara,2001

13-Serkan Akca, Cumhuriyet Dönemi Siyasetçilerinden Vâsıf Çınar Ve Faaliyetleri, Ankara,2002

14-Mirzahan Egamberdiyev, Türkistanskiye Vedomosti Gazetesine Göre Türkistan'da Ruslaştırma Siyaseti (1870–1917) , Ankara,2002

15-Canan Çalışkan (Orman) ,Salnamelere Göre Kosova, Ankara,2002

16-Alper Alp, Azerbaycan’ın Sovyetleştirilmesi, Ankara,2004

17-Yaşar Bakar, Ankara Merkez ilçelerindeki liselerde T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde öğretmenin yöntem seçimini etkileyen faktörler, Ankara,2001.

18-Salih Delen, İlköğretim ve Ortaöğretimde Öğretmen Görüşlerine Göre T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara,2007

19-Şener Biljali, Makedonya Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında Osmanlı İmajı, Ankara.2007

20-Kürşad Uğraş, Özel dershanelerde çalışan tarih öğretmenlerinin sorunları ve çözüm önerileri ( Ankara il örneği), 2009

21-Tekin Önal, İnönü Hükümetleri ve Dönemindeki İç ve Dış Gelişmeler (1961 - 1965), 2010

22-Meryem Baytok, Türk-Amerikan ilişkilerinin Türk basınında yansımaları (Atatürk'ün ölümünden 1960'a kadar), 2010


Doktora Tezleri

 

1-Yaşar Özüçetin, Mehmet Şemsettin Günaltay'ın Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri, Ankara-2002

2-Seyfeddin BUNTÜRK,20. Yüzyılda Ahıska Türkleri, Ankara,2005.

3-Emin Özdemir,20. Yüzyılın Başlarında Kazakistan'da Fikir Hareketleri, Ankara. 2007

4-Bülent Akbaba, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi, 2009

5-Serdar Erkan, Türk üniversitelerinde tarih öğrenimi,2009

6-Abdullah Yıldız, Tarih öğretmeni tipleri ile sınıfa yansıyan tarih anlayışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.2010

7-Meliha Köse, Tarih öğretiminde kadın imajının yeniden inşası, 2011

8-Mehmet Akif Erbaş, Bir Cumhuriyet kurumu olarak TRT ve tarih belgeselciliği (1978-2008), 2011

9-Muharrem Dördüncü, İbrahim Hakkı Paşa'nın hayatı ve devlet adamlığı (1863-1918), 2013

 

İdari Görevler

 

1-1987-1993 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeler ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı.

2-1990-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

3-1999-2001 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü.Yönetim Kurulu Üyeliği.

4-2001-2013. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeler ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı.

 

13.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

1-Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Muhabir Üyeliği

2-Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Üyesi

 

14. Telefon ve E-Mail

 

İş Yeri

 0-312-2028313

E-mail

mgoz@gazi.edu.tr

mehmetsahingoz@gmail.com

 

           

 

 

 

 

 

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü