Türk Yurdu 100. Yıl Sayıları Yazarlara Duyuru

17 Nisan 2010
17 Nisan 2010

100. YIL SAYILARI
YAZARLARA DUYURU

2011 yılında 100 yıllık düşünce çınarı vasfını kazanacak ve yüzyıllık yayın hayatına erişecek olan Türk Yurdu Dergisi, bugüne kadar izlediği yayın politikasıyla Türk aydınlarının fikirlerini serbestçe ortaya koydukları bir platform olmuştur. Türkiye’de yüzyıldan beri yaşayan tek dergi olan ve gücünü Türk Milleti’nden alan Türk Yurdu Dergisi 100. yıla ulaşmanın şerefine tahminen 4000sayfayı kapsayacakanıt sayılar hazırlığı içindedir. 100. Yıl Anıt Sayıları’nda sizleri makalenizle aramızda görmek bizim için büyük bir bahtiyarlık olacaktır.
Yayın Kurulumuzun ön çalışması ile konu başlıkları ve anahtar kelimeler belirlenmiş olup ekte sunduğumuz anahtar kelimeler listesinden seçeceğiniz anahtar kelime çerçevesinde oluşturacağınız makale başlığını en iyi sizlerin belirleyeceğiniz kanısına varılmıştır. Makale başlıklarının diğer yazarlarla örtüşmemesi açısından, sizden istirhamımız belirleyeceğiniz makale başlığını en geç 15 Mayıs 2010 tarihine kadar Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız veya PK 429 Yenişehir-ANKARA adresimize ulaşmasını sağlamanızdır. Sizin tarafınızdan teklif edilen makale başlığı diğer yazarlarla da çakışmadığı ve dergi tarafından kabul edildiği takdirde makalenizi, Arial A 4 sayfa 10 punto ve 15 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlamanızı, yazınızı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız veya PK 429 Yenişehir-ANKARA adresimize, 30 Eylül 2010 tarihine kadar göndermenizi bekler, selam ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR
Türk Yurdu Dergisi Genel Yayın Müdürü

Not: Daha sağlıklı iletişim kurabilmemiz için e-posta adresinizi ve cep telefon numaranızı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresine gönderirseniz memnun oluruz.


ANAHTAR KELİMELER


Türk Siyaseti ve Siyasetçileri:
Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmeddin Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti (Adalet P., Doğruyol P., Anavatan P.) Milliyetçi Hareket Partisi, MBK, Çok Partili Hayat.


Avrupa, Amerika, Rusya:
Avrupa Birliği, ABD, ABD’nin Emperyal Vizyonu ve Neoconlar, Alman Nazizmi, Birinci Dünya Savaşı, Doğu (Şark) Sorunu, Emperyalizm, Hasta Adam, İkinci Dünya Savaşı, Kapitalizm, Sanayi Devrimi, Sosyalizm, Nasyonal Sosyalizm, NATO, Oryantalistler, Soğuk Savaş, Siyonizm, Sosyalizm, Sovyet Yayılmacılığı, Panslavizm, Yabancı İstihbarat Çalışmalarının Türk Siyaset ve Ekonomisine Etkileri.


Türk Siyasal Düşüncesi, Siyasal Akımlar, Kurumlar ve Yönetim:
Adem-i Merkeziyetçilik, Atatürkçülük, Anadoluculuk, Batıcılık, Batı Merkezli Modernlik, Batı İmgesi, Batılılaşma, Demokrasi, Demokrat Parti, Devlet Dergisi, Devletçilik, Egemenlik, Emperyalizm, Doğu (Şark) Sorunu, Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Hareketleri, Fertçilik, Halk Evleri, Heyet-i Temsiliye, İktisadi Devletçilik, İnkılapçılık, İlahiyat Fakülteleri, İslamcılık, İslamcılar, İslami Düşünce, İstiklal Mahkemeleri, Jön Türkler, Jakobenizm, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Garpçılık, Garbiyatçılık, Kapitalizm, Kemalist Sol Milliyetçilik, Kemalizm, Kuvvayi Milliye, Kürt İsyanları, Maoizm, Mavi Anadolucular, Meşrutiyet, Milli Devlet, Milli Eğitim Politikaları, Milli Mücadele, Milli Şef, MTTB, Medeniyetçilik, Milliyetçi Medeniyetçilik, Medeniyetçi Milliyetçilik, Milliyetçiler Derneği, Modernizm, Modernleşme, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti–Kongreler ve Heyet-i Temsiliye, Muasırlaşmak, Muhafazakarlık, Muhafazakar Milliyetçilik, Gericilik, Nizam-ı Alem, Nurettin Topçu ve İslam Sosyalizmi, 27 Mayıs 1960 Darbesi 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi, Orta Doğu Gazetesi (1974-1977), Osmanlıcılık, Osmanoğulları, Panislamizm, Pantürkizm, Pozitivizm, Serbest Fırka, Sivil Toplum, Solculuk, Sosyal Darvinizm, Sosyalizm, Şarkçılık, Şarkiyatçılık, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Teşkilat-ı Mahsusa, Türk Mukavemet Teşkilatı, Toplum Mühendisliği, Turancılık, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Türk Modernleşmesi, Türk İnkılabı, Türk Derneği, Türk-İslam Sentezi, Töre Dergisi, Türk Tarih Heyeti, Türk Tarih Kurumu, Türk-Macar Dostluk Derneği, Ulus-devlet, Ülkücü Hareket, Ümmetçilik, Üniter Devlet, Ütopyacılık, Vatanseverlik, Yeni Osmanlıcılık, Yeniden Milli Mücadele Hareketi, Türkiye'de Liberalizm, Din ve Devlet, Laiklik, Liberal Düşünce ve Millet, Kapitalizm ve İnsan, Yeni Osmanlıcılık, Ilımlı İslam, Yeni İslamcılık, Yön Dergisi ve Sosyo-politik Etkileri, Stratejik Araştırma Merkezleri, Atatürk Dil Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu.


Bilim ve İdeoloji:
Dil Kongreleri, Dil Reformu, Darülfünun, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Darvinist İdeoloji, İslam Enstitüleri, Köy Enstitüleri, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Heyeti, Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Tezi, Tıp Etiği, Bilim Teknoloji Politikaları ve TUBİTAK, Genetik Bilimi, İnovasyon (Yenilikçi Girişimcilik), YÖK ve Üniversiteler, Tarih Felsefesi Penceresinden Türk Tarihi.


Türkiye’de Toplumsal Yapı:
Azınlıklar, Balkan Göçleri, Kafkas Göçleri, MİSK, Nüfus Mübadelesi, Sivil Toplum, Sağlık Politikaları ve Salgın Hastalıklar, Kişi Hak ve Özgürlükleri, Sünnilik, Alevilik, Din ve Toplum, Diyanet İşleri Başkanlığının Tarihsel Gelişimi ve Şeyhülislamlık, Maturidilik, Din ve Millet, Din Eğitimi, Etnisite ve Millet.


Türk Ocakları ve Türkçülük, Türk Milliyetçiliği:
Ankara Türk Ocağı, Bozkurt (dergi), Dilde Türkçülük, Doğu Türkistan, Türk Milliyetçiliği, Türkçülük, Türk Milliyetçiler Derneği, Türk Ocağı, Türk Ocakları Hars Heyeti, Türk Ocakları Genel Başkanları, Turancılık, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi, Türk Yurdu Dergisi, Türk Yurdu Genel Yayın Müdürleri, Türkçülüğün Esasları, Türkçülük/Turancılık Davası, Türklük, Üç Tarz-ı Siyaset.


Kültür Hayatı:
Bin Temel Eser Serisi, Binbir Temel Eser Serisi, Dede Korkut, Eski Türk Destanları, Hıristiyan Türkler, İstanbul Türkçesi, Kamus-i Türki, Kazan Türkleri, Milli Kimlik, Oğuzlar, Orhun Anıtları, Osmanlı Devleti, Şamanizm, Tarikatlar, Türk Felsefe Cemiyeti, Türk Felsefe Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu, Türk Felsefesi, Türk Hikmeti, Türk Bilgeliği, Türk Mitolojisi, Türk Sanatı, Türk Evi, Türk Bahçesi, Türk Tasavvuf Geleneği, Türk Töresi, Türk Ailesi, Türk Hayranlığı, Töre Dergisi, Türk Devlet Geleneği, Türk Kimliği, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk-Macar Dostluk Derneği, Dergah Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Hayat Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Anadolu Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, İş Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Yeni Türk Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Türk Düşüncesi Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, İnsan Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Büyük Doğu Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Kadro ve Kadrocular (İnkılap ve Kadro), Yeni Adam Mecmuası ve Milliyetçilik - Milli Kültür Anlayışı, Türk Müziği, Türk Mimarisi, Türk Sineması, Türk Edebiyatı ve Televizyon Dizileri, Hoşgörü, Türk Demokrasi Kültürü, Din ve Bilim, Din ve İnsan, Tarih ve Kültür, Din ve Tarih, Din ve Felasife, Dil ve Kimlik, Ontolojik Açıdan İnsan ve Özgürlüğü, Postmodernizm ve İnsan, İslamda ve Diğer Vahyi Dinlerde Ahir Zaman Kavramı, Ahir Zaman Kavramı ve Diyalog.


Başka Milliyetçilikler:
Arapçılık, Bölgesel Milliyetçilikler, ENOSİS, Ermeni Milliyetçiliği, Etnik Milliyetçilik, Irkçılık, Kabala, Kürt İsyanları, Kürtçülük, Nasyonal Sosyalizm, Panslavizm, Siyonizm, Türk Düşmanlığı, Yunan Milliyetçiliği.


Türk Dış Politikası ve Türk Cumhuriyetleri:
Doğu Türkistan, Hatay Sorunu, Kıbrıs Sorunu, Kıbrıs Sorunu ASALA PKK İlişkisi, Kerkük, Lozan Antlaşmasında Musul ve Kerkük Meselesi, Misak-ı Milli, Türk Cumhuriyetleri, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik, İşbirliği Kurultayları, TİKA, Yaş Türkistan. -

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü