Eskişehir Türk Ocağı Burs Başvuruları Başladı

03 Kasım 2012

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI
BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Dilekcesi indirmek için tıklayınız...

Burs Başvuru Belgesi indirmek için tıklayınız...

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak,
3. ESKİŞEHİR’de bulunan ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birisinde öğrenim görüyor
olmak,
4. Derslerinde başarılı olmak (Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak; Ara sınıflar içinse, not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 3 olması, gerekir),
5. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddî desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmî ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almadığı, anlaşılmalıdır. Şu kadar ki, harç kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler burs
başvurusunda bulunabilirler.)
6. Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen Kültür ve Düşünce Seminerlerine devam etmek.
Burs Başvurusunda Bulunamayacak Olanlar
1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,
3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,
4. Sınıfta kalanlar ve alt sınıftan dersi olanlar,
5. Üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim görenler ile lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar,
6. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar,
Başvuru Tarihi ve Yöntemi
1. Burs için başvuru 1−12 Kasım 2012 târihleri arasında yapılacaktır.
2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, www.eskisehirturkocagi.org adresimizden de indirilebilir. Sözkonusu Belge, doldurulduktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte Dernek merkezimize teslim edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
1. Burs Başvuru Belgesi,
2. İki adet vesikalık fotoğraf,
3. Öğrenci Belgesi,
4. Öğrenim kurumundan onaylı not çizelgesi ( Transkript ), ( Birinci sınıftan itibaren, bütün sınıflardaki notların onaylı dökümleri ),
5. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite sınav sonuç belgesi,
6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
7. İkâmetgâh İlmuhaberi ( Ailesinden ayrı ikâmet edenler, nerede barındıklarını belgeleyen resmî nitelikli bir belge ibraz etmek zorundadırlar.),
8. Öğrenim hayatı boyunca alınan başarı belgelerinin birer sureti (İsteğe bağlı)

Bursiyerlerin Seçimi
Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve durumu belirlenen kıstaslara en fazla uyandan başlamak üzere, burs fonunda biriken meblağ da dikkate alınarak, uygun sayıda bursiyer belirlenir. Ocak Yönetim Kurulu, önceden bildirmek kaydıyla, adaylarla mülâkat da yapabilir.Sonuçlar, Ocağımızın web sayfasında ilân olunur.

Bursun Ödenmesi
Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitimöğretim döneminde, Kasım ve Mayıs ayları arasındaki yedi ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır.

Bursun Kesilmesi
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Mayıs ayı sonunda kesilir. Ayrıca, bursiyerin;
1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
2. Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi,
3. Not ortalamasının, asgâri seviyenin altına düşmesi,
4. Burs verileceklerde aranan şartlardan en az birisini kaybetmesi,
5. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi,
6. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi.
7. Kaydını dondurması,
durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden, burs kesilir.

Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü, her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:
Öğrenimini tamamlayan her bursiyer;

Bir meslek sahibi olup da gelir elde etmeye başlayınca, Eskişehir Türk Ocağı tarafından kendisine ödenmiş olan burs tutarını geri ödemeyi,
İmkânları elverdiği takdirde, kendisi gibi bursa ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi,
Başkalarının da, burs verilmesi amacıyla, Eskişehir Türk Ocağı’na bağış yapmasını sağlamayı,vicdânî bir yükümlülük olarak kabul eder.

Eskişehir Türk Ocağı,
İsmet İnönü (Doktorlar) Cad. Üstün İşhanı, Kat: 6, Daire: 26-27, No: 36 / ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 221 41 41
Web: www.eskisehirturkocagi.org
e-posta: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü