Türkler -1

03 Eylül 2013

Türkler -1

Hasan Celal GÜZEL - SABAH

Sevgili okuyucular, ben Müslüman'ım ve Türk'üm. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) 'Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur' düsturuna bütün kalbimle inanıyorum. Bu temel ilke çerçevesinde İslâmiyette ırkçılık yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Türkler, İslâmiyet'i kabul ettikten sonra bu temel düstura hep riayet emişler ve 'Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi'ni de, 'Kızıl Elma Ülküsü'nü de 'Turan Hayâl'ini de hep 'Îlâyı Kelimetullah' (Allah'ın büyüklüğünü ve İslâmiyeti yüceltme) olarak idrak edip, bu uğurda her türlü fedakârlıkta bulunmuşlar- dır. Türkler tam on asır boyunca İslâm'ın bayraktarlığını yapmışlardır.
İşte ırk, renk, kan ve kafatası dolayısıyla değil, bu sebeple Türkler duâ'lı bir kavim, Türk Milleti de -üstün değil ama- şerefli ve büyük bir millettir. Bu sebeple bu aziz millete mensup olduğum için iftihar ediyorum.
İslâmî kaynaklara göre Hz. Nuh'un oğlu Yafes'ten türeyen Türkler, dünyanın hemen her yerinde kurdukları devlet, kültür ve medeniyetle, özellikle İslâmiyet'le şereflendikten sonra milletlerarası camianın en kıymetli mensupları olarak yerlerini almışlardır.
Türkler hâlâ millet olarak günümüzde de İslâm'ın bayraktarlığını yapmaya devam etmektedir. Türkiye'deki Türk Milleti bütün Müslüman unsurlarıyla Allah (c.c.) ve Peygamber sevgisine en güzel şekilde inanmış, İslâmı temsil eden 'hilâl' ile Hz. Muhammed'i (s.a.v.) temsil eden 'Yıldız'lı bayrağının altında ezan sesi dinleyerek inancını yaşamışlardır.

Devamı: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/guzel/2013/09/01/turkler-1


Türkler -2

Hasan Celal GÜZEL - SABAH

Günümüz Türk Dünyası'nın müşterek tarihi 'Hun-Göktürk-Uygur' çizgisinde düğümlenmektedir. Bütün Türkler'in ilk zaman tarihlerini meydana getiren bu eksenden üç kol türemiştir.
1) Oğuzlar-Türkmenler: Birinci kolu oluşturan Oğuzlar-Türkmenler Batı istikametinde ilerleyerek, başta Büyük Selçuklu İmparatorluğu olmak üzere Atabeylikler, Harezmşahlar, Doğu Anadolu Türk Devletleri, Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Türk Beylikleri, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleri, İran'daki Türk Devletleri ve Hanedanları (Safevîler, Avşarlar, Kacarlar), Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Hanlıkları, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti gibi ardı ardına birçok devletler kurarak on asırdan beri devam eden bir devirde Dünya Türklüğü'nün en büyüt temsilcileri olmuşlardır.
2) Türkistan Kolu: Kazak, Kırgız, Özbek ve Doğu Türkistan kolu, Orta Asya coğrafyasında, 'Türklerin Atayurdu' olan Türkistan'da kalmışlar ve günümüze kadar varlıklarını muhafaza etmeyi başarmışlardır. Türkistan'da Özbek, Buhara, Hive, Hokand, Kaşgar, Turfan ve Kazak Hanlıkları ile Kırgızlar, Rus ve Çin istilalarına kadar asırlar boyunca Türkistan coğrafyasına hâkim olmuşlar ve bugünkü Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın orta zaman Türk tarihini meydana getirmişlerdir.
Diğer taraftan, Timurlular ve Hindistan'daki uzantıları Babür İmparatorluğu, eşine zor rastlanır zenginlikte bir ilim ve sanat hayatına sahip olmuşlar; Orta Asya'yı ve Hindistan'ı sanat eserleriyle süsleyerek imar etmişlerdir.
Ne yazık ki bu Türk illeri, önce Çarlık Rusyası'nın ve Çin'in daha sonra Sovyetler'in tahakkümü altında yaşamak zorunda kalmışlardır.
3) Kuzey Kolu: Çağatay ve Altınordu Hanlıkları, Kazan, Astrahan, Nogay, Kasım, Sibir ve Kırım Hanlıkları onların vârisleridir.
Özellikle Kırım ve Kazan Tatarları, Dünya Türklüğü içinde kültürleri ve mücadeleleriyle temayüz etmişlerdir.

Devamı: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/guzel/2013/09/03/turkler2

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü