Giresun Şubesinden Tarih Bilinci ve Türk Dünyası Ortak Tarihi Konulu Sohbet

04 Aralık 2015
Giresun Şubesinden Tarih Bilinci ve Türk Dünyası Ortak Tarihi Konulu Sohbet

Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu “Tarih Bilinci ve Türk Dünyası Ortak Tarih Dersi Kitabı Yazımı” konulu konferans verdi.,

 

Hocamızın ocağımızdaki sunumunu özeti aşağıda verilmiştir.

 

Problem:

 

 

Türk Dünyasının Ortak Tarih Ders Kitabı Nasıl Yazılmalıdır?

 

Alt Problemler:

 

Türk dünyası ortak tarih ders kitabının genel hedefleri neler olmalıdır?

Türk dünyası ortak tarih ders kitabında içerik bilgisi nasıl yapılandırılmalıdır?

Türk dünyası ortak tarih ders kitabının kazandırması gereken beceriler neler olmalıdır?

Türk Dünyası ortak tarih ders kitabında bulunması gereken ortak değerler neler olmalıdır?

 

Türk Dünyası Ortak tarih Ders Kitabının İçeriği Aşağıdaki Gibi Sıralanabilir:

 

Türk Dünyası, Ortak Değerler, Spor, Ekonomi, Tarım, Ticaret, Eğitim, Bilim, Eğlence, Göç

 

Yerleşme, Sağlık, Hayvancılık, Din, Barınma, Ulaşım, Giyinme, Sanat, Aile, Günlük Yaşam, Türk Dünyası Bilgileri, Dil-Edebiyat-Destanlar, Destanlar, Ordu, Göçebe Yaşam, Kültür…

 

Değer Eğitimi:

 

Değer eğitimi, içinde yaşanılan toplumun kabul ettiği değerleri aktarma, içselleştirme ve benimsetme süreci olarak tanımlanabilir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri bilgi, beceri ve tutum olmak üzere üç temel alanda öğrencilere sağladığı kazanımlarla onları gerek yaşam ve gerekse akademik hayata hazırlamalıdır. Bu üçlü saç ayağı içinde değer eğitimi tutumun da içinde olduğu duyuşsal öğrenme alanı içine girmektedir. Toplumların barış, huzur, mutluluk ve gelişmişliğinde önemli rol oynayan değerlerin farklı öğretim şekilleri bulunmaktadır. Değerler yeni nesle gerek kültürel aktarım ve gerekse eğitim kurumlarındaki sistematik öğretim faaliyetleriyle öğretilmelidir.

 

Türk Dünyası Bilgeleri Değer Eğitiminde Nasıl Kullanılmalıdır?

 

Değer eğitiminde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan bir tanesi model alma yoluyla öğrenmedir. Model alma yoluyla öğrenme sürecinde öğrenenler çevrelerindeki insanların davranışlarını gözlemlerler ve bu gözlemleri neticesinde gözledikleri insanların davranışlarını benimseyebilirler. Bu öğrenme yaklaşımına dayalı olarak, geçmişte yaşamış önemli şahsiyetler öğrencilere tanıtılarak değer eğitimine katkı sağlanabilir. Bu çerçevede, Türk Dünyası bilgelerinin kişilik özellikleri, eylemleri ve şahsiyetleri ön plana çıkarılarak okullarımızda değer eğitiminde kullanılmalıdır. Özellikle bilgelerle özdeşleşmiş ve günümüzde kullanılabilecek değerler tespit edilmelidir. Bu süreçte Türk Dünyası bilgeleriyle ilgili geliştirilebilecek değer haritaları öğretmenlerimize yol gösterecektir.

 

Türk tarihi incelendiği zaman, pek çok Türk Dünyası bilgesinin geçmişten bu güne iz bıraktığı görülür. Bu bilgelerden belirli özellikleri ön plana çıkmış olan ve bugün hâlâ itibar görenler değer eğitimi için seçilmelidir. Örneğin, Biruni, Farabi, Yusuf Has Hacib, Ahmet bin Mahmut ve Ahmet Yesevi okullarımızda değer eğitiminde kullanılabilecek bilgelerden sadece birkaç tanesidir. Bu bilgelerin ortak özellikleri incelendiği zaman, bilgelerle ilişkilendirilebilecek aşağıdaki değerlerin ön plana çıktığı görülür;

 

• Bilimin değeri,

• Özgür düşünme,

• Yaratıcılık,

• Merhamet,

• Cömertlik,

• Şefkat,

• Halka saygı,

• Aceleci olmama

• Öfkeye hâkim olma,

• Çalışkanlık

• Kişisel ahlak,

• Cömertlik,

• Alçak gönüllük,

 

Ülkemizde okutulan tarih ve coğrafya dersi müfredat programlarının genel amaçları incelendiği zaman, dünyada sosyal bilimler öğretiminin amaçları açısından meydana gelen değişimin ülkemize çok fazla yansımadığı görülmektedir. Tarih müfredat programına göre, tarih dersinin genel amaçlarının bir kısmı şu şekildedir: Milli kimlik kavramını ve bunu korumanın önemini anlayabilme, tenkit zihniyeti ve fikirleri sorgulama yeteneği kazandırma, öğrencileri kültürel açıdan yeterli hale getirme, kültür farklılıklarının nasıl oluştuğunu kavratma, geçmişle günümüz arasında ilişki kurabilme ve araştırmacı bir bakış açısı kazandırabilme (M.E.B. 1993). Coğrafya dersinin genel amaçları incelendiği zaman, bunların bir kısmı aşağıdaki gibidir: yurdumuz ve dünyamızın coğrafi özellikleri hakkında yeterli bilgi edinebilme, coğrafi olayların insan yaşamını nasıl etkilediğini öğrenme, vatan, millet ve insanlık sevgisini güçlendirmek, ülkemizin kalkınmasında severek sorumluluk alma duygusunu geliştirme, tabiatı sevdirerek onu koruma alışkanlığını kazandırma, çeşitli harita,

 

resim, istatistik, grafik ve diyagramları yorumlama ve bunlardan yararlanma hakkında yeterli bilgi edinme, plan, kroki ve özellikle Türkiye haritası çizme becerisi kazanma (M.E.B. 1992).

 

Tarih ve coğrafya müfredat programları, genel amaçlar açısından karşılaştırıldığı zaman, tarih programının günümüz ihtiyaçlarına daha fazla cevap verdiği görülmektedir. Özellikle, lise tarih öğretimiyle öğrencilere geçmişin bilgisi, kültür aktarımı ve kimlik kazandırmanın yanında, üst düzey düşünme becerisi gerektiren, tenkit zihniyeti ve fikirleri sorgulama gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Buna karşın, coğrafya programında, vatan ve ulus sevgisi kazandırabilme, dünya ve ülke coğrafyası ile, coğrafyanın insan hayatını nasıl etkilediği üzerinde ağırlıklı olarak durulmaktadır. Sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden biri olan coğrafya dersinin genel amaçları arasında, çağımızın etkin bireyinin sahip olması gereken ve üst düzey düşünme becerisi gerektiren amaçlardan bahsedilmemiş olması, coğrafya müfredat programımızın bulunduğu yeri göstermesi açısından 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü